keskiviikko 8. kesäkuuta 2011

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistasta poimittua

Vartiosaaren kaavoitustilanteesta kiinnostuneiden on syytä tietää, että 9. kesäkuuta 2011 olevassa kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa otetaan esityslistan mukaan voimakkain sanakääntein kantaa Vartiosaaren kaavoitukselliseen asemaan. Lausunto koskee Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavan luonnosta, jossa Vartiosaari on jätetty ilmeisten luonto- ja kulttuuriarvojensa vuoksi "taajamatoimintojen" eli suomeksi lisärakentamisen ulkopuoliseksi alueeksi. Tämä ei ole miellyttänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa, "joka päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon" (ote rajattu Vartiosaarta koskevaan osioon, lihavoinnit omiamme):

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut Vartiosaaren osayleiskaavan laatimisen. Tavoitteena on selvittää alueen käyttöä
sekä asumiseen että virkistykseen. Alue sijaitsee Itä-Helsingin
asuinalueiden keskellä ja sen rakentaminen hyödyntää olemassam olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttää taajamia.

Vartiosaari on luonnoksessa merkitty valkoiseksi alueeksi. Valkoisen
alueen suunnittelumääräyksen mukaan "Helsingin seudulla tulee
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa edistää alueelle
suuntautuvan rakentamisen ohjaamista taajamatoimintojen alueille ja
kyläkeskuksiin." Määräys on ristiriidassa saaren kehittämispyrkimysten kanssa. Vartiosaari tulee merkitä maakuntakaavaan taajamatoimintojen alueeksi riippumatta siitä, mihin maankäyttövaihtoehtoon osayleiskaavassa päädytään

Liikenneyhteyksien järjestäminen Vartiosaareen edellyttää myös Laajasalon puoleisen taajama-alueen laajentamista. Laajasalon itäranta tuleekin kokonaisuudessaan merkitä taajamatoimintojen alueeksi, jolla on viheryhteystarve-merkintä.

Seudullisesta näkökulmasta kaikkien edellä mainittujen osalta
kyseessä on ensisijaisesti tiivistyvän taajamarakenteen alue
virkistysyhteyksineen eikä virkistysalue
.


Kova paniikki näyttäisi iskeneen joissain tahoissa sen suhteen, että saari menetettäisiin rakennusmaana. Maakuntakaava kun on laillisesti sitova ohjaaja sen alapuolella olevaan kuntatason yleiskaavaan nähden. Lausunnon laatijoilta on tainnut unohtua muun muassa se, että Vartiosaari on jo liitetty valtakunnallisesti merkittävien kultturiympäristöjen joukkoon (Valtioneuvoston päätös 22.12.2009). Tämä niin sanottu RKY-inventointi toimii alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana kaavoitusprosesissa ja sen tavoitteena on rakennusten ja ympäristöjen säilymisen turvaaminen. Maakuntakaavaluonnos on laadittu loogisesti ja lainmukaisesti tämän pohjalta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti